Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

ТУ 14-1-1062-74

ОКП 09 6400

ЗАТВЕРДЖЕНО

в установленому порядку

«28».12.1989 р.

ПОГОДЖЕНО

у встановленому порядку з
зацікавленими організаціями
та Держприйманням
«__" _____ 198__ р.

/підпис і печатку/

УДК

Група В32

Зареєстровано
МЦСМ Держстандарт
125934/03 від 26.01.89 р.

ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЮ
СТАЛИ МАРКИ 25Х17Н2Б-Ш ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО
ПЕРЕПЛАВА

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-1062-74

Зміна №3

Строк дії з 22.02.89

1. Обмеження терміну дії технічних умов зняти.

2. З вступної частини виключити вимогу щодо встановлення категорії якості.

3. Вступну частину технічних умов доповнити прикладом умовного позначення.
Приклад умовного позначення:
Сталь гарячекатана кругла діаметром 50 мм, звичайної точності прокатки (В) за ГОСТ 2590-71 для холодної механічної обробки (підгрупа б), термооброблена (Т)
Коло .

4. Пункт 1.2. Примітка 2 до пункту виключити.

5. Пункт 2.1. У табл. 1 записати «масова частка» замість «зміст».

6. Пункт 2.2 викласти у такій редакції:
«2.2. Метал поставляється у термічно обробленому стані з твердістю не більше НВ302 (діаметр відбитка не менше ніж 3,5 мм)».

7. Пункт 2.3. У таблиці 2 записати "тимчасовий опір розриву" замість "межа міцності".
Одиницею тимчасового опору розриву та межі плинності вказати «Н/мм 2 (кгс/мм 2 )» замість «Мпа (кгс/мм 2 ).

8. Технічні умови доповнити додатком 1 "Перелік посилальних документів".

Експертизу проведено:
22.12.88

Головному технологу т. Грінберг Я. Н. .
Начальнику ВТК т. Корде Н. С. .
Головному металургу т. Кущен А. П. .

Службова записка № 100-19-16-398 від 25.03.80 р.

Повідомляємо, що на підставі інформаційного покажчика № 1 за 1980 р. термін дії технічних умов ТУ 14-1-1062-74 «Прутки та смуги з корозійностійкої сталі марки 2Х17Н2Б-Ш електрошлакового переплаву» продовжено до 01.01.85 року.

Просимо внести продовження терміну дії в екземпляри технічних умов.

Начальник відділу стандартизації
Вик. Новікова 44-07
25.03.80 р . Є.Є. Гур'єв
25.03.80 р.

Т. Михайлової Т. С. .
Зміну внести у соотв.
з п. 39 та ін. за ГОСТ 1–21 −75

Міністерство чорної металургії СРСР

ОКП 09 5800

Узгоджено:

Зам. начальника організації
п/с А-1795

/ Л.С. Хохлов

"03".05.1979 р.

УДК

Група В32

Затверджую:

Головний інженер ВМО
«Союзспецсталь» МЧМ СРСР
/В.С. Култигін

"16".05.1979 р.


ПРУТКИ І СМУГИ З КОНСТРУКЦІЙНОЇ
СТАЛИ МАРКИ 25Х17Н2Б-Ш
ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-1062-74

Зміна №1

Термін запровадження: 01.01.80

1. Дія технічних умов продовжити до 1 січня 1985 року.

2. Посилання на ГОСТ 4405-48 та ГОСТ 5949-61 замінити посиланнями на ГОСТ 4405-75 та ГОСТ 5949-75 відповідно.

Узгоджено:

Зам. керівника підприємства
п/с Р-6762
/О.М. Магницький
"10" січня 1979 р.

Зав. лабораторією стандартизації
спеціальних сталей ЦНІІЧМ

/В.Т. Абабков

"29".05.1979 р.

Розроблено:

Головний інженер Золотоустівського
металургійного заводу

/ А.Б. Покровський

"05".03.1979 р.


Зареєстровано в ЦНИИЧМ:
"29".05.1979 р.
Зав. відділом стандартизації
/ Л.В. Меандров

Міністерство чорної металургії СРСР

Інв. № РН-2522

основ. № 1 1975 р.

Узгоджено:

Зам. начальника організації
п/с А-1795

/ Л.С. Хохлов

"07".07.1974 р.

УДК 669 14-422+669 14-412.2

Група В32

Затверджую:

Головний інженер
Головспецсталі МЧМ

/В.С. Култигін

"24".09.1974 р.

ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙНОЇ СТАЛІ
МАРКИ 25Х17Н2Б-Ш ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-1062-74
(замість ЧМТУ-1-593-68)

Термін запровадження: 01.12.74

ПОГОДЖЕНО:

Зам. начальника організації
п/с Р-6762

/ Єрмоленко О.П.

"09".07.1974 р.

Зав. лабораторією стандартизації ЦНДІЧМ

/Коляснікова Р.І.

На строк: до 01.01.80 (1) , продовжено до 01.01.85, до 01.07.89 (2),
обмеження с/д ТУ знято (3)

Розроблено:

Головний інженер Золотоустівського
металургійного заводу

/Учаєв Н.М.

"13" 06.1974 р.


Термін дії встановлено до 01.01.85р.
НУП 1-80 р.

Змін. №1 внесено
основ. ____ /Михайлова
04.06.80

Змін. №2 внесено
Гарікова 03.02.86 р.

Змін. №3 внесено
Нікітіна 05.04.91 (Осн.)

№125934 13.11.74 р.
ОДР 65231 5-11

Вступну частину технічних умов доповнити прикладом умовного позначення.
Приклад умовного позначення:
сталь гарячекатана кругла діаметром 50 мм, звичайної точності прокатки (В) за ГОСТ 2590-71 для холодної механічної обробки (підгрупа б), термооброблена (Т).
Коло

1.2 Прутки та смуги повинні відповідати вимогам таких стандартів:
а) гіркокатанні - ГОСТ 2590-71 , ГОСТ 2591-71 , ГОСТ 4405-48 75 (2);
б) ковані - ГОСТ 1133-74 , ГОСТ 4405-48 75 (1);

ПРИМІТКА:
1. Для кованих прутків круглого перерізу діаметром понад 200 до 250 мм допускається відхилення діаметром плюс 10 мм.
2. Прутки гарячекатані квадратні розміром 100 мм і менше за ГОСТ 2591-71 дозволяється постачати з притупленими кутами. Притуплення кутів має бути більше 0,15 боку квадрата.

Прутки та смуги поставляються відповідно до спеціалізації заводу-постачальника.

2. Технічні вимоги.

2.1. Хімічний склад сталі має задовольняти вимогам табл. 1.

Таблиця 1

Вміст елементів, % (Масова частка) (3)
Марка сталі Вуглець Кремній Марганець Хром Нікель Ніобій Мідь Сірка Фосфор
25Х17Н2Б-Ш

0,22

0,28

0,3

0,7

0,3

0,7

16,3

17,7

2,3

2,8

0,05

0,1

не більше 0,020
0,25 0,015
ПРИМІТКА: Допускаються такі відхилення від встановлених норм хімічного складу:
  • з вуглецю ±0,01%;
  • за хромом ±0,2%;
  • за нікелем ±0,1%.

2.2. Метал поставляється в термічно обробленому стані з твердістю по діаметру відбитка НВ не менше ніж 3.5 мм ( не більше НВ302 (діаметр відбитка не менше ніж Нв 3,5 м (3)).

2.3. Механічні властивості сталі, що визначаються на поздовжніх термічно оброблених зразках, не повинні відповідати вимогам табл. №2

Таблиця №2

Режим термічної обробки зразка Механічні властивості, не менш
Межа плинності, т Тимчасовий опір, МПа (кгс/мм 2 ) Відносне Ударна міцність, Дж/ см2 (кгс м/ см2 )
подовження, % звуження, %
Загартування 1100 °C в маслі, обробка холодом при (-)70°С 2 години, відпустка 250-320°С 2 години 1175 (120) 1470 (150) 8 45 49 (4)

Примітка: Термічну обробку піддають готові зразки з припуском під шліфування.

2.4. У макроструктурі сталі при перевірці на поперечних протруєних темплетах не повинно бути видимих без застосування збільшувальних приладів слідів усадкової раковини, пухирів, тріщин, шлакових включень. (Макроструктура сталі повинна відповідати ГОСТ 5949-75 ) (2).

2.5. Забрудненість стали оксидами, сульфідами та силікатами не повинна перевищувати 2,0 бала кожного виду включень, нітридами – 3 бали.
Розділ 2. Доповнити пунктом 2.7. (2)
«2.7. Завод-постачальник гарантує якість металу за волосинами при контролі у готових деталей у споживача відповідно до вимог ГОСТ 5949-75 ».

3.1. Загальні правила приймання, методи випробувань, маркування, пакування та оформлення документації за ГОСТ 5949-61 75 (1).

3.2. Контроль макроструктури здійснюється за ГОСТ 10243-68 75 (2) на поперечних темплетах, відрізаних від прутків, що відповідають головній частині зливка.

Контроль макроструктури прутків розміром до 100 мм проводиться у повному перерізі, а прутків розміром понад 100 мм - на пробах, перекутих до розмірів 90-100 мм.

3.3. Забрудненість сталі неметалевими включеннями визначається за ГОСТ 1778-70 методом варіант Ш1 або Ш4.

3.4. Визначення механічних властивостей та неметалевих включень проводиться на зразках, вирізаних із заготовок діаметром 90-100 мм.

Для прутків розміром менше 90 мм визначення механічних властивостей та неметалевих включень проводиться у готовому сорті.

3.5. Дозволяється проводити перевірку макроструктури, механічних властивостей та неметалічних включень та проміжної заготівлі та поширювати результати перевірки на менші профілі.

При цьому завод-виробник гарантує властивості сталі готових профілів відповідно до вимог цих технічних умов.

3.6. Вказівка розміру профілю у знаку маркування не є обов'язковою.

3.7. Сталь маркується 2Х17Н2Б-Ш.

3.8. До електрошлакової плавки відноситься метал, виплавлений на одній вихідній плавки, на установках одного типу кристалізатори одного типорозміру.

8. Розділ 3 доповнити пунктами 3.9 та 3.10:

«3.9. Випробування ударну в'язкість проводиться на зразках типу 1.

3.10. Транспортування та зберігання металопродукції – відповідно до ГОСТ 7566–81 ».

9. Розділ 4 виключити.

10. Технічні умови доповнити приміткою у редакції:

«Примітка: Оптові ціни затверджує Держкомітет СРСР із приймання металопродукції у відповідних прейскурантах».

11. Пункт 2.3. ГОСТ 10243-62 замінити на ГОСТ 10243-75 .

Зареєстровано: 06.08.84

Додаток до ТУ 14-1-1062-74
(замість ЧМТУ-1-593-68)

Оптові ціни на сортову сталь в прутках та зливки марки 2Х17Н2Б-Ш визначені за цінами відповідної марки ЧМТУ-1-593-68 за доп.10 та ін. 01-03-67 стор. 4-5, 34 до розміру 200 мм для розмірів 210-250 мм додаток до зміни № 1 ЧМТУ 1-593-68, т.к. технічні вимоги ТУ 14-1-1062-74 та ЧМТУ 1-593-68 ідентично, і становлять:

Марка сталі, технічні умови Оптова ціна в руб, та коп. за тонну стали розміром у мм

2Х17Н2Б-Ш

ТУ 14-1-1062-74

Зливки 8-11 12-15 16-31 32-50 52-100 105-200 210-250
590-00 901-00 894-00 886-00 883-00 881-00 868-00 874-00

Примітка: Смужна сталь розцінюється за цим додатком з доплатою за профіль-розмір згідно з прейскурантом 01-03-67 стор.70-71.

Розрахунок оптових цін складено:

Зам. директора Золотоустівського металургійного заводу

/Петров В.С.

Розрахунок оптових цін узгоджений:

Зам. керівника організації
п/с Р-6762

/ Єрмоленко О.П.

Узгоджено: Зав. відділом собівартості, рентабельності та ціноутворення ЦНДІЕЧМ

ПОГОДЖЕНО

Зам. керівника організації
п/с А-1795

/Хохлов Л.С.

"09".09.1974 р.

/ Чепланов В.І.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту технічних умов на затверджувач № 1

Цей проект технічних умов розроблено відповідно до плану перегляду технічних умов на 1971 р., натомість ТУ №НУ-470-56.

Даним проектом технічних умов передбачено зливання затверджувача № 1 у бутлі з поліетиленовими кришками та прокладками.

На тару для пакування затверджувача № 1 з даним видом кришок та прокладок є позитивні висновки від споживачів.

За своєю побудовою, викладом, оформленням цей проект технічних умов відповідає вимогам ГОСТ 2.114-70.

/Заступник керівника
підприємства п/с А-3664 / В.Ю. Фадєєв

Додаток до ТУ
14-1-1062-74

ПЕРЕЛІК ПОСИЛУВАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

Позначення документа (ГОСТ, ОСТ, ТУ) Назва договору (стор) та пунктів, у яких є посилання Примітка (про заміну документів)

ГОСТ 1133-71

ГОСТ 1778-70

ГОСТ 2590-71

ГОСТ 2591-71

ГОСТ 4405-75

ГОСТ 5949-75

ГОСТ 7566-81

ГОСТ 10243-75

Сталь кована кругла та квадратна. Сортаменти.

Металургійні методи визначення неметалічних включень

Сталь гарячекатана кругла. Сортаменти.

Сталь гарячекатана квадратна. Сортаменти.

Сталь смугова гарячекатана та кована інструментальна. Сортаменти.

Сталь сортова та калібрована корозійностійка, жаростійка та жароміцна. Технічні умови.

Прокат та вироби подальшого переділу. Правила приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання.

Сталь. Методи випробування та оцінки макроструктури.

ОКП 09 6400

Група В32

затверджую

Директор Центру стандартизації
та сертифікації металопродукції
ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна»,

Зам. голови ТК-375

/В.Т. Абабков

"14" вересня 2010 р.

ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЇ СТАЛИ МАРКИ
25Х17Н2Б-Ш ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-1062-74

Зміна №7


Утримувач оригіналу: ЦССМ ФГУП «ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна»

Дата запровадження: 01.12.2010 р.

ПОГОДЖЕНО

Директор з якості

ФГУП «ЦНДІМ»

П.А. Цвинтарний

"31".08.2010 р.

Директор з якості
ВАТ «Золотоустівський
металургійний завод"
№ 07/ТО ТУ/1-1062

В.А. Демидів

"05".08.2010 р.

Розроблено

В.о. зав. лабораторією стандартизації
металопродукції ЦССМ
ФГУП «ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна"
Ю.С. Понамарьов

«15» липня 2010 р.

ФГУП ЦІНИІчермет ім. І.П. Бардіна
ТК 375
ЗАРЕЄСТРУВАНО:

№125934/07
від "17".09.2010.

1. Вступну частину викласти у новій редакції:
«Справжні технічні умови поширяться на гарячекатані та ковані прутки та смуги з корозійностійкої сталі марки 25Х17Н2Б-Ш електрошлакового переплаву.
Приклад умовних позначень:
Пруток гарячекатаний, круглий, звичайної точності прокатки (В1), 2 класи по кривизні, немірної довжини (НД), діаметром 50 мм за ГОСТ 2590-2006 , зі сталі марки 25Х17Н2Б-Ш, для холодної механічної обробки (підгрупа б), терм (ТО):
Коло .
Пруток кований, квадратний, немірної довжини (НД), зі стороною квадрата 70 мм за ГОСТ 1133-71 зі сталі марки 25Х17Н2Б-Ш, для гарячої обробки тиском (підгрупа а), термічно оброблений (ТО):
Квадрат.
Смуга гарячекатана (г/к), мірної довжини (МД), товщиною 30 мм, шириною 120 мм за ГОСТ 4405-75 зі сталі марки 25Х17Н2Б-Ш, для холодної механічної обробки (підгрупа б), термічно оброблена (ТО):
Смуга .
Перелік нормативних документів (НД), на які дано посилання у тексті технічних умов, наведено у додатку 1. Коди на марку сталі, прутки та смуги наведено у додатку 2».

2. За текстом технічних умов замінити найменування марки стали 2Х17Н2Б-Ш на 25Х17Н2Б-Ш.

3. Пункт 1.2 доповнити підпункти 1.2.1 у редакції:
«1.2.1. Кривизна гарячекатаних прутків діаметром понад 200 мм має бути не більше ніж 0,5% довжини».

4. Пункт 3.8. Другий абзац. Замінити позначення сортаменту "Ø" словами: "діаметром (стороною квадрата)".

5. Примітку до технічних умов щодо цін виключити.

6. Додаток 1 « Перелік М. Д. , куди дано посилання тексті технічних умов». Замінити посилання: ГОСТ 2590-88 на ГОСТ 2590-2006 та ГОСТ 2591-88 на ГОСТ 2591-2006 .

7. Лист-поправку № ОС-ТУ 14/1-1062-74 від 26.11.1976 р. скасувати .

Експертизу проведено ЦСММ
ФГУП «ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна"
«13» вересня 2010 року
В.о. зав. лабораторією стандартизації
металопродукції
Ю.С. Пономарьова

ОКП 09 6400

Група В32

затверджую

Директор Центру стандартизації
та сертифікації металопродукції
ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна»,

Зам. голови ТК-375

/В.Т. Абабков

"17".10. 2000 р.


ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙНОЇ СТАЛИ МАРКИ 25Х17Н2Б-Ш ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-1062-74

Зміна №4

Тримач оригіналу: ЦССМ ФГУП ЦНИИчермет

Дата запровадження: 20.11.2000 р.

ПОГОДЖЕНО

ВАТ «Золотоустівський металургійний
завод»

№ 07-ТУ/1-1062 від 27.09.2000 р.
Головний інженер

О.М. Черненко

РОЗРОБЛЕНО:

Зам. директора ЦССМ
ФГУП ЦНІІЧМ

В.Д. Хромів

«16».10.2000 р.

ФГУП ЦІНИІчермет ім. І.П. Бардіна
ЗАРЕЄСТРУВАНО:
18 жовтня 2000 р.
№125934/04

1. Титульний лист. У верхньому лівому куті проставити код: «ОКП 09 6400».

2. Преамбулу викласти у такій редакції:
«Справжні технічні умови поширюються на прутки та смуги з корозійностійкої сталі марки 25Х17Н2Б-Ш електрошлакового переплаву.
Приклад умовного позначення:
Пруток круглий, звичайної точності прокатки (В), 2-го класу при кривизні, діаметром 50 мм за ГОСТ 2590-88 зі сталі марки 25Х17Н2Б-Ш, для холодної механічної обробки (підгрупа б), термічно оброблений:
Круг».

3. За всім текстом ТУ, крім прикладу умовного позначення, у номерів стандартів виключити дві останні цифри — рік затвердження стандарту.

4. Пункт 1.1. Замінити слово: "Сталь" на "Продукція".

5. Пункт 2.2. Замінити слова: «Метал поставляється» на «Прутки та смуги поставляються».

6. Пункт 2.3 та 2.4 Замінити слово: «стали» словами «прутків та смуг».
Таблиця 2. Виключити слово "розриву".
Замінити позначення ударної в'язкості та норму «» на «KCU» та «49 (4) на «39 (4,0)».

7. Пункти 3.2 та 3.4. Після слова "прутків" доповнити словами "або смуг".

8. Пункт 3.9. Замінити слова: ударну в'язкість на ударний вигин.

9. Примітку за цінами викласти у такій редакції: «Примітка. Ціна за продукцію-договірна».

10. Додаток № 1 «Перелік НД» замінити на доданий.

11. ТУ доповнити додатком 2 – форма 3.1А.

12. Зміна №1 анулювати.

Експертизу проведено ЦССМ ФГУП ЦНДІчермет:
«16».10.2000 р.
Зам. директора Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції
В.Д. Хромів

Додаток 1
Довідкове

Перелік НД, на які є
посилання у тексті технічних умов

Позначення НД Номер пункту, в якому є посилання

ГОСТ 1133-71

ГОСТ 1778-70
ГОСТ 2590-88

ГОСТ 2591-88

ГОСТ 4405-75

ГОСТ 5959-75

ГОСТ 7566-94

ГОСТ 10243-75

1.2

3.3

1.2

1.2

1.2

2.6, 2.7, 3.1

3.10

3.2

Додаток 2
(обов'язкове)

Форма 3.1А

Найменування виду продукції з ПДВ Код виду продукції по ВКГ ОКП
Прутки та смуги з корозійностійкої сталі марки 25Х17Н2Б-Ш електрошлакового переплаву 096400
Блоки ПЗ ОКП Позначення з НД Код по ОКП
Марок сталі та сплавів 25Х17Н2Б-Ш 8426
Профілів

Коло г/к ГОСТ 2590

Квадрат г/к ГОСТ 2591

Смуга г/к ГОСТ 4405

Коло ков ГОСТ 1133

Квадрат ків ГОСТ 1133

Смуга ків ГОСТ 4405

1110

1210

1330

1150

1221

1340

Технічних вимог ТУ 14-1-1062-74

5861

5863

Форм замовлення та умов постачання

Не коротше

н/д

25

00

ОКП 09 6400

Група В32

затверджую

Директор Центру стандартизації
та сертифікації металопродукції
ФГУП ЦНДІчермет ім. І.П. Бардіна»,

Зам. голови ТК-375

/В.Т. Абабков

"04".07. 2001 р.

ПРУТКИ І СМУГИ З КОРОЗІЙНОСТІЙНОЇ СТАЛИ МАРКИ 25Х17Н2Б-Ш ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ 14-1-1062-74

Зміна №5

Тримач оригіналу: ЦССМ ФГУП ЦНИИчермет

Термін запровадження: 01.08.2001 р.

ПОГОДЖЕНО

Зам. генерального директора
ГУП ЦНДІМ
Б.А. Зеленів

РОЗРОБЛЕНО:

Головний інженер
ВАТ «Металургійний» завод

«Електросталь»

В.М. Попов

ФГУП ЦІНИІчермет ім. І.П. Бардіна
Технічні умови
ЗАРЕЄСТРУВАНІ:
05 липня 2001 р.
№125934/05

Зміна № 5 ТУ14-1-1062-74

1. Пункт 3.8 доповнити абзацом у редакції: «При переплаві 2-3-х витратних електродів в один злиток ЕШП (парна і потрійна комплектація) дозволяється комплектувати електроди, що витрачаються, з 2-3 плавок. При парній або потрійній комплектації хімічний склад металу ЕШП, що записується в документ про якість, визначається з проби, відібраної від профілю, що поставляється, або перекованої заготовки Ø80±100 мм.
Хімічний склад визначається кожному зливку ЕШП.

Експертизу проведено
ЦССМ ФГУП ЦНДІчермет:
03.07.2001 р.
Зам. директора Центру стандартизації та
сертифікації металопродукції
В.Д. Хромів